Publications
Publications
Jiahui Sun, Xuejing, Xu, Yannan Wu, Huili Sun, Guodong Luan*, Xuefeng Lu*. Conversion of carbon dioxide into valencene and other sesquiterpenes with metabolic engineered Synechocystis sp. PCC 6803 cell factories. GCB Bioenergy,2023,15,1154–1165. https://doi.org/10.1111/gcbb.13086
Qiyu Xu#, Tao Zhu#, Ruifeng Zhao, Yang Zhao, Yangkai Duan, Xiang Liu, Guodong Luan, Ruibo Hu, Sanyuan Tang, Xinrong Ma, Yan Liu, Shengjun Li*, Xuefeng Lu*. Arthrospira promotes plant growth and soil properties under high salinity environments. Frontiers in plant science, 2023, 14:1293958. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1293958
​Jinyu Cui, Huili Sun, Rongze Chen, Jiahui Sun, Guanlan Mo, Guodong Luan*, Xuefeng Lu*. Multiple routes toward engineering efficient cyanobacterial photosynthetic biomanufacturing technologies. Green carbon 1 (2023) 210-226. https://doi.org/10.1016/j.greenca.2023.11.004
​Jinyu Cui, Rongze Chen, Huili Sun, Yingyi Xue, Zhidian Diao, Jingyun Song, Xiaohang Wang, Jia Zhang, Chen Wang, Bo Ma, Jian Xu*, Guodong Luan*, Xuefeng Lu*. Culture-free identification of fast-growing cyanobacteria cells by Raman-activated gravity-driven encapsulation and sequencing. Synthetic and Systems Biotechnology 8 (2023) 708-715. https://doi.org/10.1016/j.synbio.2023.11.001
​Jiahui Sun, Zhichao Zhang, Shanshan Zhang, Yu Dan, Huili Sun, Yannan Wu, Guodong Luan*, Xuefeng Lu*. Engineering Cyanobacterial Cell Factories for Photosynthetic Production of Fructose. ACS Synthetic Biology,2023,12 (10):3008-3019. https://doi.org/10.1021/acssynbio.3c00338
Wei Zhang, Xuan Zhang, Dandan Feng, Yajing Liang, Zhenying Wu, Siyu Du, Yu Zhou, Ce Geng, Ping Men, Chunxiang Fu, Xuenian Huang*, Xuefeng Lu*. Discovery of a Unique Flavonoid Biosynthesis Mechanism in Fungi by Genome Mining. Angewandte Chemie-International Edition, 2023, 62(12): e202215529. doi:10.1002/anie.202215529
Ce Geng #, Zhigang Jin #, Meng Gu, Jibin Li, Shen Tang, Qiang Guo, Yunpeng Zhang, Wei Zhang, Yuezhong Li, Xuenian Huang*, Xuefeng Lu* Microbial production of trans-aconitic acid. Metabolic Engineering 2023. 78:183-191.doi:10.1016/j.ymben.2023.06.007
Min Chen, Xiaolin Chen, Tianzhong Liu*, Wei Zhang. Subcritical ethanol extraction of lipid from wet microalgae paste of nannochloropsis sp.. Journal of biobased materials and bioenergy. 2011. 5: 385-389. doi:10.1166/jbmb.2011.1157
Min Chen, Tianzhong Liu*, Xiaolin Chen, Lin Chen, Wei Zhang, Junfeng Wang, Lili Gao, Yu Chen, Xiaowei Peng. Subcritical co-solvents extraction of lipid from wet microalgae pastes of Nannochloropsis sp.. European Journal of Lipid Science and Technology. 2012. 114:205-212. doi:10.1002/ejlt.201100120
Xiaolin Chen, Cui Huang, Tianzhong Liu*. Harvesting of Microalgae Scenedesmus sp. using polyvinylidene fluoride microfiltration membrane. Desalination and Water Treatment. 2012. 45:177-181. doi:10.1080/19443994.2012.692034
首页Pre12345...17Next尾页